Leszek Jażdżewski: Siedem pytań do Ministra Kultury

Drukuj

W związku z przyznaniem dotacji w wysokości 6 milionów złotych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Archidiecezji Warszawskiej w ramach programu Infrastruktura Kultury zadałem Rzecznikowi MKiDN drogą mailową (po wcześniejszym kontakcie telefonicznym) następujące pytania. Liczę, że wkrótce otrzymam odpowiedź a puste miejsca wypełnią się treścią.

1. Jaka jest podstawa prawna dla przyznania dotacji Archidiecezji Warszawskiej na Ekspozycję Główną Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w wysokości 6 milionów złotych?

2. Dlaczego ta dotacja dla jednego podmiotu jest tak wysoka (następna w kolejności ma 1 milion, to tyle co 33 dotacje razem wzięte)?

3. Czy mogę prosić o przesłanie umowy zawartej między Ministerstwem a Archidiecezją – podstawy prawnej do wypłacenia 20 milionów złotych z rezerwy celowej w 2008 roku?

4. Czy przyznanie dotacji Archidiecezji Warszawskiej nie łamie rozporządzenia MKiDN z 1 września 2005 o jednostkach uprawnionych do otrzymania dotacji (organizacje pozarządowe zajmujące się kulturą oraz jednostki samorządu terytorialnego, Archidiecezja jest kościelną osobą prawną)?

5. Jaka była odpowiedź na wnioski NIK z wystąpienia pokontrolnego z 26 kwietnia 2012, w szczególności na zarzuty o nieuprawnione przyznanie dotacji Archidiecezji Warszawskiej, tu cytat:

2.4. Pan Minister udzielił Archidiecezji Warszawskiej dotacji w wysokości 4.000 tys. zł, ze środków pochodzących
z rezerwy celowej budżetu państwa, na dofinansowanie budowy „Centrum Opatrzności Bożej – Wotum Narodu –
Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego”. Dotacja została udzielona podmiotowi nieuprawnionemu,
bowiem przepisy § 1 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 1 września 2005 r. w sprawie zakresu zadań
objętych mecenatem państwa, szczegółowego trybu składania wniosków o udzielenie dotacji oraz trybu
przekazywania i rozliczania udzielonych dotacji nie przewidują dofinansowywania zadań realizowanych przez
kościelne osoby prawne.

Ponadto dotacji udzielono niezgodnie z Regulaminem Programu Ministra „Infrastruktura kultury”, w ramach
którego zostało sfinansowane przedmiotowe zadanie. Dotację przekazano na finansowanie budowy obiektu,
tj. wykonanie: instalacji elektrycznych (1.058 tys. zł), pokrycia dachu (1.960,7 tys. zł), dokumentacji scalającej
projekt architektoniczny kompleksu i projekt ekspozycji głównej muzeum do zamiennego pozwolenia na budowę
(981,3 tys. zł).
Zgodnie z pkt II lit. a ww. Regulaminu do zadań kwalifikujących się do finansowania zaliczono remont, roboty
budowlane oraz przebudowę (modernizację) nieruchomości na cele działalności kulturalnej i edukacyjnej
w zakresie kultury, z wyłączeniem budowy.

6. Jakie działania podjęło MKDiN w związku z wymienionym wyżej wystąpieniem pokontrolnym?

7. Czy można prosić o przesłanie tegorocznego wniosku Archidiecezji Warszawskiej wraz z oceną ekspertów?

Czytaj również