Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

Drukuj

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

 

Leszek Jażdżewski

Redaktor naczelny „LIBERTÉ!”

 

Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście Północ

Wiślicka 6, 02-114 Warszawa

Niniejszym składam zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwalifikowanego z art. 231 § 1 Kodeksu Karnego. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego.Istnieje podejrzenie, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach priorytetu: „Rozwój infrastruktury kultury – Infrastruktura kultury” Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało w roku 2012 4 miliony złotych, w 2013 4 miliony złotych, a w roku 2014 6 milionów złotych Archidiecezji Warszawskiej na projekt: Ekspozycja Główna Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego – roboty budowlane (kontynuacja), nr EBOI – 41464/13 w sposób nieuprawniony.

UZASADNIENIE

Najwyższa Izba Kontroli w uzasadnieniu pokontrolnym w MKDiN z 26 kwietnia 2012 wytknęła MKDiN przyznanie dotacji podmiotowi nieuprawnionemu:

2.4. Pan Minister udzielił Archidiecezji Warszawskiej dotacji w wysokości 4.000 tys. zł, ze środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa, na dofinansowanie budowy „Centrum Opatrzności Bożej – Wotum Narodu – Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego”. Dotacja została udzielona podmiotowi nieuprawnionemu, bowiem przepisy § 1 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 1 września 2005 r. w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, szczegółowego trybu składania wniosków o udzielenie dotacji oraz trybu przekazywania i rozliczania udzielonych dotacji nie przewidują dofinansowywania zadań realizowanych przez kościelne osoby prawne.

Ministerstwo w odpowiedzi do NIK – informacja przekazana mailem przez rzecznika NIK – przyznało mu rację pisząc: „W swoich działaniach Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dołoży starań mających na celu:(…) wyeliminowanie przypadków udzielania dotacji na zadania objęte mecenatem państwa dla podmiotów nieuprawnionych.(…)”

W związku z przyznaniem Archidiecezji Warszawskiej dotacji w tym roku istnieje podejrzenie, że ponownie dotacja ta została przyznana podmiotowi nieuprawnionemu niezgodnie z rozporządzeniem z dnia 1 września 2005 r. w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa.

Jak donosi NIK dotacja udzielona w roku 2012 złamała także wewnętrzny regulamin Ministerstwa, tu cytat:

Ponadto dotacji udzielono niezgodnie z Regulaminem Programu Ministra „Infrastruktura kultury”, w ramach którego zostało sfinansowane przedmiotowe zadanie. Dotację przekazano na finansowanie budowy obiektu, tj. wykonanie: instalacji elektrycznych (1.058 tys. zł), pokrycia dachu (1.960,7 tys. zł), dokumentacji scalającej projekt architektoniczny kompleksu i projekt ekspozycji głównej muzeum do zamiennego pozwolenia na budowę (981,3 tys. zł). Zgodnie z pkt II lit. a ww. Regulaminu do zadań kwalifikujących się do finansowania zaliczono remont, roboty budowlane oraz przebudowę (modernizację) nieruchomości na cele działalności kulturalnej i edukacyjnej w zakresie kultury, z wyłączeniem budowy.

W związku z powyższym wnoszę o zbadanie czy w latach 2012, 2013 i 2014 nie doszło w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego do naruszenia artykułu 231 § 1 Kodeksu Karnego.

Leszek Jażdżewski

Czytaj również
  • Grzegorz

    Miejmy nadzieję, że nie będzie to wołaniem na puszczy. Biorąc pod uwagę ile czasu zmitrężono w sądach rozważając czy uczucia Nowaka zostały obrażone przez Darskiego, sądzę, że sprawa się rozmyje – nikt nie chce podpaść klechom:/

  • Eirin

    Czy nie potrafimy zrobić porządku z pasożytami? Mamy przykłady krajów sąsiednich – nigdzie tak bezkarnie i bezlitośnie społeczeństwo nie jest traktowane.